ขอความเห็นชอบรายงานขอจ้างที่ปรึกษาเพื่อออกแบบรายละเอียดและจัดเตรียมเอกสารประกวดราคา โครงการอาคารศูนย์บริหารและควบคุมการเดินรถไฟฟ้า การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง