ประกาศราคากลางเช่าคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณ 2558-2560

รายการแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง)

1.ชื่องานโครงการเช่าคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณ 2558-2560
 หน่วยงานเจ้าของงานฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ
2.วงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร9,989,000.00 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
3.วันที่กำหนดราคากลาง(ราคาอ้างอิง)18 สิงหาคม 2557
 เป็นเงิน9,989,000.00 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
 ราคา/หน่วยราคา/หน่วย ตามเอกสารแนบท้าย 1
4.แหล่งที่มาของราคากลาง(ราคาอ้างอิง)บริษัท อาร์ ที เอส จำกัด 
บริษัท เมโทรโปรเฟสชั่นแนลโปรดักส์ จำกัด 
บริษัท ริโก้ (ประเทศไทย) จำกัด 
5.รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง(ราคาอ้างอิง)นายอภิศาล ยอดสุวรรณ
      รักษาการหัวหน้าแผนกปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ