ประกาศราคากลางงานจ้างเหมาบริการจัดเก็บเอกสารและไมโครฟีล์ม ของ รฟม. ประจําปีงบประมาณ 2558 โดย วิธีพิเศษ

รายการแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง)

1.ชื่องานงานจ้างเหมาบริการจัดเก็บเอกสารและไมโครฟีล์ม ของ รฟม. ประจําปีงบประมาณ 2558 โดย วิธีพิเศษ
 หน่วยงานเจ้าของงานฝ่ายจัดซื้อและบริการ (ฝจบ.) การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.)
2.วงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร950,000 บาท (เก้าแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)
3.วันที่กำหนดราคากลาง(ราคาอ้างอิง)31 กรกฎาคม 2557
 เป็นเงิน912,129.40 บาท (858,629.40 + 53,500)

3.1 จำนวนเอกสาร

รายการจํานวนค่าบริการ (บาท)จํานวนเงิน (บาท)
กล่องเอกสารขนาดมาตรฐาน (กล่อง)8,1716.2050,660.20
กล่องเอกสารขนาดใหญ่ (กล่อง)3277.502,452.50
แบบแปลนม้วน และ Tube Dia 4.5”1,3722.563,512.32
แบบแปลน Size A11,8732.314,326.63
แบบแปลน Size A31,0880.85924.80
ไมโครฟีล์ม7467.504,995.00
เป็นจํานวนเงินต่อเดือน (บาท)66,871.45
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %4,681.00
รวมเป็นจํานวนเงินทั้งสิ้นต่อเดือน (บาท)71,552.45
รวมเป็นจํานวนเงินทั้งสิ้นต่อปี (บาท)858,629.40

3.2 ค่าจ้างบริการรับ-ส่งเอกสาร ภายในวงเงิน 53,500 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

4.แหล่งที่มาของราคากลาง(ราคาอ้างอิง)ใช้ราคาที่เคยจ้างครั้งหลังสุดภายในระยะเวลา 2 ปีงบประมาณ ตามสัญญาเลขที่ จ(ข)7/2557 ลงวันที่ 13 พฤศจิกายน 2556
5.รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง(ราคาอ้างอิง)นายณัฐพงศ์ ตานพิพัฒน์ พนักงานบริหารพัสดุ ระดับ 4
      แผนกจัดหาพัสดุทั่วไป กองจัดหาพัสดุทั่วไป ฝ่ายจัดซื้อและบริการ
6.เอกสารเพิ่มเติมขอบเขตของงาน
 หมายเหตุวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร จํานวน 950,000 บาท มาจากรายละเอียดคําขอตั้ง งบประมาณประจําปีงบประมาณ 2558