ประกาศราคากลางงานจ้างงานบำรุงรักษาระบบลิฟต์

รายการแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง)

1.ชื่องานงานจ้างบำรุงรักษาระบบลิฟต์
 หน่วยงานเจ้าของงานแผนกบริหารอาคารและสถานที่ กองบริหารสถานที่และยานพาหนะ ฝ่ายจัดซื้อและบริการ
2.วงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร286,653.00 บาท (สองแสนแปดหมื่นหกพันหกร้อยห้าสิบสามบาทถ้วน)
3.วันที่กำหนดราคากลาง(ราคาอ้างอิง)1 กันยายน 2557
 เป็นเงิน286,653.00 บาท (สองแสนแปดหมื่นหกพันหกร้อยห้าสิบสามบาทถ้วน)
 ราคา/หน่วย-
4.แหล่งที่มาของราคากลาง(ราคาอ้างอิง)ใช้ราคาจากวิธีสืบราคาจากบริษัท มิตซูบิชิ เอลเลเวเดอร์(ประเทศไทย)จำกัด
5.รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง(ราคาอ้างอิง)นายสุรศศักดิ์ พรมดำ
      อส.กสย.ฝจบ.