ประกาศราคากลางจ้างงานซ่อมบำรุงระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิดบริเวณทางขึ้น - ลงสถานีรถไฟฟ้าและพื้นที่โดยรอบของสถานีโครงการรถไฟฟ้ามหานครสายเฉลิมรัชมงคล

รายการแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง)

1.ชื่องานงานจ้างซ่อมบำรุงระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิดบริเวณทางขึ้น - ลงสถานีรถไฟฟ้าและพื้นที่โดยรอบของสถานีโครงการรถไฟฟ้ามหานครสายเฉลิมรัชมงคล
 หน่วยงานเจ้าของงานแผนกวางแผนและข้อมูลสถิติความปลอดภัย กองรักษาความปลอดภัย ฝ่ายรักษาความปลอดภัยและกู้ภัย
2.วงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร1,100,000.00 บาท (หนึ่งล้านหนึ่งแสนบาทถ้วน)
3.วันที่กำหนดราคากลาง(ราคาอ้างอิง)27 สิงหาคม 2557
 เป็นเงิน1,023,990.00 บาท (หนึ่งล้านสองหมื่นสามพันเก้าร้อยเก้าสิบบาทถ้วน)
 ราคา/หน่วย-
4.แหล่งที่มาของราคากลาง(ราคาอ้างอิง)ใช้ราคาจากวิธีสืบราคาจากบริษัท ชินโก้ คอร์ปอเรชั่น จำกัด
5.รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง(ราคาอ้างอิง)นายสุพัต พิพัฒนกุล หัวหน้าแผนกอาวุโส ระดับ 10
      รก.ผอ.กบร.ฝบก.