ประกาศราคากลางจ้างเหมาบริการทาสีผนังภายใน และขอบทางขาวแดงบริเวณทางขึ้น-ลงระหว่างชั้น อาคารจอดรถ 3 ชั้น สถานีศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย

รายการแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง)

1.ชื่องานจ้างเหมาบริการทาสีรผนังภายใน และขอบทางขาวแดงบริเวณทางขึ้น-ลงระหว่างชั้น อาคารจอดรถ 3 ชั้น สถานีศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย
 หน่วยงานเจ้าของงานฝ่ายปฏิบัติการ
2.วงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร170,000.00 บาท (หนึ่งแสนเจ็ดหมื่นบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
3.วันที่กำหนดราคากลาง(ราคาอ้างอิง)15 สิงหาคม 2557
 3.1ทำความสะอาดพื้นผิดด้วย Water Jet, ทาสีรองพื้นปูนเก่าด้วย Nippon excel primer 1 เที่ยว, อุดโป้วซ่อมแซมรอยแตกด้วยสีโป้ว, ทาสีหน้า Nippon color shield (ชนิดสีเหลือบเงา - Sheen) 2 เที่ยว รวมทั้งหมด 1,150 ตารางเมตร เป็นเงินน 153,812.50 บาท (หนึ่งแสนห้าหมื่นสามพันแปดร้อยสิบสองบาทห้าสิบสตางค์) รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
 3.2ค่าดำเนินการ ค่าอุปกรณ์ และค่าเดินทาง เป็นเงิน 13,375 บาท (หนึ่งหมื่นสามพันสามร้อยเจ็ดสิบห้าบาท) รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
 เป็นเงิน167,187.50 บาท (หนึ่งแสนหกหมื่นเจ็ดพันหนึ่งร้อยแปดสิบเจ็ดบาทห้าสิบสตางค์)
 ราคา/หน่วย-
4.แหล่งที่มาของราคากลาง(ราคาอ้างอิง)บริษัท นิ๊กซ์ส เอ็นเตอไพซ์ จำกัด
5.รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง(ราคาอ้างอิง)นายสถิต เจียรวิทยา
      หน.บอ.กบย.ฝบก.
นายองกรณ์ ไชยพรรค
      วิศวกร 5 บอ.กบย.ฝปก.