ประกาศราคากลางเช่าเครื่องกรองน้ำดื่มประจำปีงบประมาณ 2558 (22 เครื่อง)

รายการแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง)

1.ชื่องานเช่าเครื่องกรองน้ำดื่มประจำปีงบประมาณ 2558 (22 เครื่อง)
 หน่วยงานเจ้าของงานกองบริหารสถานที่และยานพาหนะ ฝ่ายจัดซื้อและบริการ
2.วงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร540,000.00 บาท (ห้าแสนสี่หมื่นบาทถ้วน)
3.วันที่กำหนดราคากลาง(ราคาอ้างอิง)10 กรกฎาคม 2557
 เป็นเงิน396,000.00 บาท (สามแสนเก้าหมื่นหกพันบาทถ้วน)
 ราคา/หน่วย-
4.แหล่งที่มาของราคากลาง(ราคาอ้างอิง)บริษัท วอเทอร์ เน็ท จำกัด (มหาชน)
5.รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง(ราคาอ้างอิง)นายพงศกร ดอกบัว
      รักษาการหัวหน้าแผนกบริหารอาคารสถานที่ (รก.หน.อส)
นายอัฐรัฐ เสาว์สุวรรณ
       พนักงานบริหารทั่วไป 6 
นายสุรศักดิ์ พรมดำ
       พนักงานบริหารทั่วไป 5