ประกาศราคากลางงานจัดซื้อ/ติดตั้งตู้สาขาโทรศัพท์และอุปกรณ์เพิ่มเติมบริเวณอาคาร 1 และ อาคาร 2 รฟม.

รายการแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง)

1.ชื่องานงานจัดซื้อ/ติดตั้งตู้สาขาโทรศัพท์และอุปกรณ์เพิ่มเติมบริเวณอาคาร 1 และ อาคาร 2 รฟม.
 หน่วยงานเจ้าของงานกองบริหารสถานที่และยานพาหนะ ฝ่ายจัดซื้อและบริการ
2.วงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร1,300,000.00 บาท (หนึ่งล้านสามแสนบาทถ้วน)
3.วันที่กำหนดราคากลาง(ราคาอ้างอิง)18 กรกฎาคม 2557
 เป็นเงิน1,300,000.00 บาท (หนึ่งล้านสามแสนบาทถ้วน)
 ราคา/หน่วย-
4.แหล่งที่มาของราคากลาง(ราคาอ้างอิง)Rich Communication Co., Ltd.
AIS TElebiz Co., Ltd.
บริษัท เอ็นเนอร์นี่ ดีไซน์ คอรเซ็ปท์ จำกัด
5.รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง(ราคาอ้างอิง)นางสาวดารณี สนทนา
      รผู้อำนวยการกองบริหารสถานที่และยานพาหนะ(ผอ.กสย.)
นายพงศกร ดอกบัว
      รักษาการหัวหน้าแผนกบริหารอาคารและสถานที่ (รก.หน.อส.)
นายบุญตวง นนทธิ
      ช่าง 5