ประกาศราคากลางงานจ้างซ่อมเครื่องตรวจวัตถุระเบิดด้วยรังสีเอ็กซ์เรย์

รายการแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง)

1.ชื่องานงานจ้างซ่อมเครื่องตรวจวัตถุระเบิดด้วยรังสีเอ็กซ์เรย์
 หน่วยงานเจ้าของงานแผนกวางแผนและข้อมูลสถิติความปลอดภัย กองรักษาความปลอดภัย ฝ่ายรักษาความปลอดภัยและกู้ภัย
2.วงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร200,000.00 บาท
3.วันที่กำหนดราคากลาง(ราคาอ้างอิง)21 สิงหาคม 2557
 เป็นเงิน200,000.00 บาท
 ราคา/หน่วย-
4.แหล่งที่มาของราคากลาง(ราคาอ้างอิง)ใช้ราคาจากบริษัท แอปเปิล ไซเอ็นทิฟิค จำกัด
5.รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง(ราคาอ้างอิง)นายกิตติ เศษฐสิงห์
      หน.รภ.1 กรภ.ฝรภ.