ประกาศราคากลางงานจ้างซ่อมรถกู้ภัย/รักษาความปลอดภัย รฟม.

รายการแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง)

1.ชื่องานงานจ้างซ่อมรถกู้ภัย/รักษาความปลอดภัย รฟม.
 หน่วยงานเจ้าของงานแผนกวางแผนและข้อมูลสถิติความปลอดภัย กองรักษาความปลอดภัย ฝ่ายรักษาความปลอดภัยและกู้ภัย
2.วงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร180,000.00 บาท
3.วันที่กำหนดราคากลาง(ราคาอ้างอิง)21 สิงหาคม 2557
 เป็นเงิน163,748.52 บาท (
 ราคา/หน่วย-
4.แหล่งที่มาของราคากลาง(ราคาอ้างอิง)ใช้ราคาจากบริษัท ตรีเพชรอีซูซุบริการ จำกัด
5.รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง(ราคาอ้างอิง)นายบารเมษฐ์ บุญเรือง
      พนักงานกู้ภัย ระดับ 7 กภ. กกภ.ฝรภ.