ประกาศราคากลางงานจัดหาอุปกรณ์สำหรับห้องอาหาร รฟม. โดยวิธีตกลงราคา

รายการแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง)

1.ชื่องานการดำเนินการปรับปรุงห้องอาหาร รฟม. จัดหาอุปกรณ์จำเป็นที่ใช้สำหรับรับประทานอาหารในห้องอาหาร รฟม. เช่น จาน ชาม ช้อน แก้วน้ำ ถ้วยน้ำจิ้ม ถาด ตะเกียบ ลังคว่ำแก้ว โดยวิธีตกลงราคา
 หน่วยงานเจ้าของงานฝ่ายทรัพยากรบุคคล
2.วงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร140,000.00 บาท (หนึ่งแสนสี่หมื่นบาทถ้วน)
3.วันที่กำหนดราคากลาง(ราคาอ้างอิง)15 สิงหาคม 2557
 เป็นเงิน124,120.00 บาท ( หนึ่งแสนสองหมื่นสี่พันหนึ่งร้อยยี่สิบบาทถ้วน)
 ราคา/หน่วย-
4.แหล่งที่มาของราคากลาง(ราคาอ้างอิง)ใช้ราคาจากบริษัทสมบูรณ์โชค เครื่องครัว จำกัด
5.รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง(ราคาอ้างอิง)นางสาวอรทัย ลาภรัตนากุล
      ผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคล
นายชวลิต ศิริศักดิ์วัฒนา
      ผู้อำนวยการกองสวัสดิการและบริหารผลตอบแทน
นางสาวสุจิตรา กิติพรพิศาล
      หัวหน้าแผนกสวัสดิการ
6.เอกสารเพิ่มเติมใบเสนอราคาบริษัทสมบูรณ์โชค เครื่องครัว จำกัด และ เอกสารขอบเขตงาน