ประกาศราคากลางงานซื้ออาหารสุนัข จำนวน 2 รายการ

รายการแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง)

1.ชื่องานซื้ออาหารสุนัข จำนวน 2 รายการ โดยวิธีการตกลงราคา
 หน่วยงานเจ้าของงานฝ่ายรักษาความปลอดภัยและกู้ภัย การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย
2.วงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร180,000.00 บาท(รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
3.วันที่กำหนดราคากลาง(ราคาอ้างอิง)3 มกราคม 2557
 เป็นเงิน128,400.00 บาท(รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
 ราคา/หน่วย-
4.แหล่งที่มาของราคากลาง(ราคาอ้างอิง)ใช้ราคาจากวิธีสืบราคาจากริษัท เวท เรคคอม-เมนด์ จำกัด
5.รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง(ราคาอ้างอิง)นายรวีวัฒน์ รัตนเสน
ผู้อำนวยการกองรักษาความปลอดภัย
นางกัณจนา จันทรโชติ
หัวหน้าแผนกอาวุโส แผนกวางแผนและข้อมูลสถิติความปลอดภัย
นางสาวเมทินี วุฒิภักดี
พนักงานบริหารทั่วไป ระดับ 7 แผนกวางแผนและข้อมูลสถิติความปลอดภัย