ประกาศราคากลางงานจ้างลาดยางมะตอยเพื่อปรับ SLOPE บริเวณถนนทางโค้ง ร้านภูฟ้า ฝั่งตลาดนัดจตุจักร จำนวน 366 ตร.ม.

รายการแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง)

1.ชื่องานประกาศราคากลางงานจ้างลาดยางมะตอยเพื่อปรับ SLOPE บริเวณถนนทางโค้ง ร้านภูฟ้า ฝั่งตลาดนัดจตุจักร จำนวน 366 ตร.ม.
 หน่วยงานเจ้าของงานฝ่ายปฏิบัติการ การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย
2.วงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร141,760.00 บาท
3.วันที่กำหนดราคากลาง(ราคาอ้างอิง)6 มกราคม 2557
 เป็นเงิน141,760.00 บาท
 ราคา/หน่วย-
4.แหล่งที่มาของราคากลาง(ราคาอ้างอิง)ใช้ราคาจากวิธีสืบราคาจากคณะบุคคล วี.พี.เซอร์วิส
5.รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง(ราคาอ้างอิง)1.นายสถิต เจียรวิทยากิจ
หัวหน้าแผนกอาวุโส แผนกบำรุงรักาษอาคารและทางวิ่ง
2.นายประกอบ ปัดถามัง พนักงานบริหารงานทั่วไป ระดับ 7
3.นายอลงกรณ์ ไชยพรรค วิศวกร ระดับ 5