ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางงานจ้างลงโฆษณาประกาศเชิญชวนประกวดราคางานโยธา โครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว ช่วงหมอชิต-สะพานใหม่-คูคต

รายการแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง)

1.ชื่องานงานจ้างลงโฆษณาประกาศเชิญชวนประกวดราคางานโยธา โครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว ช่วงหมอชิต-สะพานใหม่-คูคต
 หน่วยงานเจ้าของงานการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย
2.วงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร200,000.00 บาท(รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
3.วันที่กำหนดราคากลาง(ราคาอ้างอิง)17 ธันวาคม 2556
 เป็นเงิน199,822.50 บาท(รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
 ราคา/หน่วย-
4.แหล่งที่มาของราคากลาง(ราคาอ้างอิง)ใช้ราคาจากบวิธีสืบราคาจากริษัท เนชั่น มัลติมีเดียกรุ๊ป จำกัด(มหาชน)
5.รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง(ราคาอ้างอิง)นายกิติ เอกวัลลภ
หัวหน้าแผนกอาวุโส แผนกวิศวกรรมโยธาและโครงสร้าง