ข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางในการดำเนินการจัดจ้าง สัญญาจ้างที่ปรึกษาทางการเงินเพื่อศึกษาและทำรายงานข้อเสนอให้ รฟม. ดำเนินการในการเพิ่มทุนของ BMCL โดยวิธีตกลง

รายการแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง)

1.ชื่องานสัญญาจ้างที่ปรึกษาทางการเงินเพื่อศึกษาและทำรายงานข้อเสนอให้ รฟม. ดำเนินการในการเพิ่มทุนของ BMCL โดยวิธีตกลง
 หน่วยงานเจ้าของงานการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย(รฟม.)
2.วงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร1,100,000 บาท (ห้าล้านห้าแสนบาทถ้วน)
3.วันที่กำหนดราคากลาง(ราคาอ้างอิง) 
 เป็นเงิน 
 ราคา/หน่วย-
4.ค่าตอบแทนบุคลากร844,800 บาท (แปดแสนสี่หมื่นสี่พันแปดร้อยบาทถ้วน)
4.1ประเภทที่ปรึกษา กลุ่มวิชาชีพเฉพาะผู้เชี่ยวชาญด้านทางการเงิน (2คน - 1 เดือน)
4.2คุณสมบัติที่ปรึกษามีคุณวุฒิหลักสูตรการเงิน และมีประสบการณ์การทำงานมากกว่า 10 ปี
4.3จำนวนที่ปรึกษา2 คนพร้อมคณะทำงาน 2 คน
5.ค่าวัสดุอุปกรณ์ (บาท)-
6.ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปต่างประเทศหรือค่าใช้จ่ายในการศึกษาดูงานหรือค้นคว้าข้อมูลในต่างประเทศ-
7.ค่าใช้จ่ายอื่นๆ-
8.รายชื่อผู้รับผิดชอบในการกำหนดค่าใช้จ่าย/ดำเนินการ/ขอบเขตดำเนินการ (TOR)- นายธนสาร สุรวุฒิกุล
หัวหน้าเจ้าหน้าที่ด้านการเงิน
9.ที่มาของการกำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)- แนวทางการใช้อัตราค่าตอบแทนที่ปรึกษาไทย ตามหนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค 0903/ว 99 ลงวันที่ 20 พฤศจิกายน 2546
- หลักเกณฑ์ราคากลางการจ้างที่ปรึกษา ตามหนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค.0907/12725 ลงวันที่ 2 สิงหาคม 2556