ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง โครงการก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีเขียว ช่วงหมอชิต-สะพานใหม่-คูคต

รายการแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง)

1.ชื่อโครงการโครงการก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีเขียว ช่วงหมดชิต-สะพานใหม่-คูคต
 หน่วยงานเจ้าของงานการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย(รฟม.)
2.วงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร26,568,626,958.59 บาท
ยังไม่รวมวงเงิน Provisional Sum จำนวน 2,655,952,227.20 บาท
รวมเป็น 29,224,579,185.79 บาท
3.ลักษณะงานโดยสังเขปงานกอสร้างทางวิ่งยกระดับแนวเส้นทางหมอชิต – สะพานใหม – คูคต ระยะทางประมาณ 17.9 กิโลเมตร และสถานีรถไฟฟ้ายกระดับจำนวน 16 สถานี ประกอบด้วย งานโยธา งานโครงสร้าง งานสถาปัตยกรรมและ งานระบบของสถานี งานอุโมงค์ทางลอดรัชโยธิน และงานอื่นๆ งานกอสร้างศูนย์ซ่อมบำรุงประกอบด้วย โรงซอมบำรุง ศูนย์ควบคุมระบบ โรงจอดรถไฟฟ้าและอาคารจอดรถ จำนวน 2 แหง ที่สถานี กม. 25 และสถานีคูคต การออกแบบและกอสร้างงานระบบราง ซึ่งเป็นงานระบบรางบนทางยกระดับและในศูนย์ซอมบำรุงรักษา งานประกอบด้วย งานรางวิ่งและรางจายกระแสไฟฟ้าและงานอื่นๆ
4.วันที่กำหนดราคากลาง(ราคาอ้างอิง)9 ธันวาคม 2556
 เป็นเงิน26,464,506,234.29 บาท
ยังไม่รวมวงเงิน Provisional Sum จำนวน 2,646,450,623.43 บาท
รวมเป็น 29,110,956,857.72 บาท
5.บัญชีประมาณราคากลาง  รายการปริมาณงานและราคา (BOQ)
6.รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง6.1) นายชาญศักดิ์ ศิริสิทธิ์ ผู้อำนวยการฝ่ายวิศวกรรมโยธาและสถาปัตยกรรม
ประธานกรรมการ
6.2) นายวีรเดช ชีวาพัฒนานุวงศ ผู้แทนกรมทางหลวงชนบท
กรรมการ
6.3) นายขจรศักดิ์ สถาวรจันทร์ ผู้แทนกรมโยธาธิการและผังเมือง
กรรมการ
6.4) นายธานี วัฒนะสุข ผู้แทนวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์
กรรมการ
6.5) นายทวิช พึ่งตน ผู้อำนวยการกองสถาปัตยกรรม
กรรมการ
6.6) นายกิตติกร ตันเปาว์ ผู้อำนวยการกองวิศวกรรมโยธา
กรรมการ
6.7) นายธีระพล อดิสร ผู้อำนวยการกองวิศวกรรมไฟฟ้าและเครื่องกล
กรรมการ
6.8) นายพัฒนพงษ์ พงศ์ศุภสมิทธิ์ ผู้อำนวยการกองบริหารงานกอสร้าง 3
กรรมการ
6.9) นายวัชรพล คงสวัสดิ์ หัวหน้าแผนกวิศวกรรมโครงสร้างสถานีและทางวิ่ง
กรรมการและเลขานุการ