ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง สัญญาที่ 2 ก่อสร้างงานโยธา ช่วงสะพานใหม่ - คูคต โครงการก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีเขียว ช่วงหมอชิต-สะพานใหม่-คูคต

รายการแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง)

1.ชื่อโครงการสัญญาที่ 2 ก่อสร้างงานโยธา ช่วงสะพานใหม่ - คูคต
โครงการก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีเขียว ช่วงหมอชิต – สะพานใหม่– คูคต
 หน่วยงานเจ้าของงานการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.)
2.วงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร6,134,203,697.22 บาท
ยังไม่รวมวงเงิน Provisional Sum จำนวน 613,187,269.98 บาท
รวมเป็น 6,747,390,967.20 บาท
3.ลักษณะงานโดยสังเขปงานก่อสร้างทางวิ่งยกระดับแนวเส้นทางสะพานใหม่-คูคต ระยะทางประมาณ 6.5 กิโลเมตร ประกอบด้วย งานโยธา งานโครงสร้าง งานสถาปัตยกรรมและงานระบบของสถานี งานอุโมงค์ทางลอดรัชโยธิน และงานอื่นๆ
4.วันที่กำหนดราคากลาง(ราคาอ้างอิง)9 ธันวาคม 2556
 เป็นเงิน6,125,862,678.06 บาท
ยังไม่รวมวงเงิน Provisional Sum จำนวน 612,586,267.81 บาท
รวมเป็น 6,738,448,945.87 บาท
5.บัญชีประมาณราคากลางรายการปริมาณงานและราคา (BOQ)
6.รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง6.1) นายชาญศักดิ์ ศิริสิทธิ์ ผู้อำนวยการฝ่ายวิศวกรรมโยธาและสถาปัตยกรรม
ประธานกรรมการ
6.2) นายวีรเดช ชีวาพัฒนานุวงศ ผู้แทนกรมทางหลวงชนบท
กรรมการ
6.3) นายขจรศักดิ์ สถาวรจันทร์ ผู้แทนกรมโยธาธิการและผังเมือง
กรรมการ
6.4) นายธานี วัฒนะสุข ผู้แทนวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์
กรรมการ
6.5) นายทวิช พึ่งตน ผู้อำนวยการกองสถาปัตยกรรม
กรรมการ
6.6) นายกิตติกร ตันเปาว์ ผู้อำนวยการกองวิศวกรรมโยธา
กรรมการ
6.7) นายธีระพล อดิสร ผู้อำนวยการกองวิศวกรรมไฟฟ้าและเครื่องกล
กรรมการ
6.8) นายพัฒนพงษ์ พงศ์ศุภสมิทธิ์ ผู้อำนวยการกองบริหารงานกอสร้าง 3
กรรมการ
6.9) นายวัชรพล คงสวัสดิ์ หัวหน้าแผนกวิศวกรรมโครงสร้างสถานีและทางวิ่ง
กรรมการและเลขานุการ