ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง สัญญาที่ 3 ก่อสร้างงานโยธา ศูนย์ซ่อมบํารุงรักษาและอาคารจอดรถ โครงการก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีเขียว ช่วงหมอชิต-สะพานใหม่-คูคต

รายการแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง)

1.ชื่อโครงการสัญญาที่ 3 ก่อสร้างงานโยธา ศูนย์ซ่อมบํารุงรักษาและอาคารจอดรถ
โครงการก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีเขียว ช่วงหมอชิต – สะพานใหม่– คูคต
 หน่วยงานเจ้าของงานการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.)
2.วงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร3,715,364,707.17 บาท
ยังไม่รวมวงเงิน Provisional Sum จำนวน 371,395,286.86 บาท
รวมเป็น 4,086,759,994.03 บาท
3.ลักษณะงานโดยสังเขปงานก่อสร้างศูนย์ ซ่อมบํารุงประกอบด้วย โรงซ่อมบํารุง ศูนย์ควบคุมระบบ โรงจอดรถไฟฟ้าและอาคารจอดรถ
จํานวน 2 แหง ที่สถานี กม. 25 และสถานีคูคต จอดรถได้ประมาณ 1,042 คัน และ 713 คัน
4.วันที่กำหนดราคากลาง(ราคาอ้างอิง)9 ธันวาคม 2556
 เป็นเงิน3,708,668,449.50 บาท
ยังไม่รวมวงเงิน Provisional Sum จำนวน 370,866,844.95 บาท
รวมเป็น 4,079,535,294.45 บาท
5.บัญชีประมาณราคากลางรายการปริมาณงานและราคา (BOQ)
6.รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง6.1) นายชาญศักดิ์ ศิริสิทธิ์ ผู้อำนวยการฝ่ายวิศวกรรมโยธาและสถาปัตยกรรม
ประธานกรรมการ
6.2) นายวีรเดช ชีวาพัฒนานุวงศ ผู้แทนกรมทางหลวงชนบท
กรรมการ
6.3) นายขจรศักดิ์ สถาวรจันทร์ ผู้แทนกรมโยธาธิการและผังเมือง
กรรมการ
6.4) นายธานี วัฒนะสุข ผู้แทนวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์
กรรมการ
6.5) นายทวิช พึ่งตน ผู้อำนวยการกองสถาปัตยกรรม
กรรมการ
6.6) นายกิตติกร ตันเปาว์ ผู้อำนวยการกองวิศวกรรมโยธา
กรรมการ
6.7) นายธีระพล อดิสร ผู้อำนวยการกองวิศวกรรมไฟฟ้าและเครื่องกล
กรรมการ
6.8) นายพัฒนพงษ์ พงศ์ศุภสมิทธิ์ ผู้อำนวยการกองบริหารงานกอสร้าง 3
กรรมการ
6.9) นายวัชรพล คงสวัสดิ์ หัวหน้าแผนกวิศวกรรมโครงสร้างสถานีและทางวิ่ง
กรรมการและเลขานุการ