ประกาศราคากลางงานจัดทำเส้นทางจักรยานเพื่อสุขภาพภายในพื้นที่ รฟม.

รายการแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง)

1.ชื่องานงานจัดทำเส้นทางจักรยาน
 หน่วยงานเจ้าของงานฝ่ายบริหารงานทั่วไป
2.วงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร470,000 บาท (สี่แสนเจ็ดหมื่นบาทถ้วน)
3.วันที่กำหนดราคากลาง(ราคาอ้างอิง)5 พฤศจิกายน 2556
 เป็นเงิน469,516 บาท (สี่แสนหกหมื่นเก้าพันห้าร้อยสิบหกบาทถ้วน)
 ราคา/หน่วย(ถ้ามี)-
4.แหล่งที่มาของราคากลาง(ราคาอ้างอิง)บริษัท สิริเซฟตี้ กรุ๊ป จำกัด
5.รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง(ราคาอ้างอิง)1) นางสาวดารณี สนทนา
ผู้อำนวยการกองสถานที่และยานพาหนะ ฝ่ายบริหารทั่วไป
2) นายพงศกร ดอกบัว รักษาการ
หัวหน้าแผนกบริหารอาคารสำนักงาน กองสถานที่และยานพาหนะ
3) นายอภิสิทธิ์ ภักดีพิพัฒน์
พนักงานบริหารงานทั่วไป 6 แผนกบริหารอาคารสำนักงาน กองสถานที่และยานพาหนะ
6.เอกสารเพิ่มเติมรายการกรอบงบประมาณการ
สรุปกรอบการประมาณราคาค่าก่อสร้าง