ประกาศราคากลางงานจัดซื้อเครื่องอ่าน Barcode พร้อมระบบตรวจนับพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2557 จำนวน 2 เครื่อง

รายการแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง)

1.ชื่องานจัดซื้อเครื่องอ่าน Barcode พร้อมระบบตรวจนับพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2557 จำนวน 2 เครื่อง
 หน่วยงานเจ้าของงานฝ่ายบริหารงานทั่วไป
2.วงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร170,000 บาท
3.วันที่กำหนดราคากลาง(ราคาอ้างอิง)17 ตุลาคม 2556
 เป็นเงิน-
 ราคา/หน่วย(ถ้ามี)70,000 บาท(ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)
4.แหล่งที่มาของราคากลาง(ราคาอ้างอิง)บริษัท เอ็นซอฟท์แอนด์เซิร์ฟ จำกัด
5.รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง(ราคาอ้างอิง)1) นางสาวพิกุล พิมพ์ทอง
     พนักงานบริหารพัสดุ 7