ประกาศราคากลางงานติดตามตรวจสอบคุณภาพอากาศบริเวณอาคารจอดรถสำหรับรถไฟฟ้ามหานคร สายเฉลิมรัชมงคล ปีงบประมาณ 2557

รายการแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง)

1.ชื่องานงานติดตามตรวจสอบคุณภาพอากาศบริเวณอาคารจอดรถสำหรับรถไฟฟ้ามหานคร สายเฉลิมรัชมงคล ปีงบประมาณ 2557
 หน่วยงานเจ้าของงานฝ่ายวิชาการ
2.วงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร600,000 บาท (หกแสนบาทถ้วน)
3.วันที่กำหนดราคากลาง(ราคาอ้างอิง)9 พฤศจิการยน 2555
 เป็นเงิน412,500 บาท
 ราคา/หน่วย(ถ้ามี)-
4.แหล่งที่มาของราคากลาง(ราคาอ้างอิง)ราคาตามสัญญาจ้างงานติดตามตรวจสอบคุณภาพอากาศบริเวณอาคารจดรถสำหรับจอดรถไฟฟ้ามหานคร สายเฉลิมรัชมงคล ปีงบประมาณ 2556
5.รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง(ราคาอ้างอิง)1) นางสาวพรพิมล พุ่มพวง
2) นางสาวนภัสวรรณ์ แก่นวงศ์
3) นายสิริชัย ที่ดี