ประกาศราคากลางงานจ้างซ่อมเก้าอี้ จำนวน 69 ตัว ห้องประชุมชั้น 9 อาคาร 1

รายการแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง)

1.ชื่องานจ้างซ่อมเก้าอี้ จำนวน 69 ตัว ห้องประชุมชั้น 9 อาคาร 1
 หน่วยงานเจ้าของงานฝ่ายบริหารงานทั่วไป
2.วงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร160,000 บาท
3.วันที่กำหนดราคากลาง(ราคาอ้างอิง)28 ตุลาคม 2556
 เป็นเงิน156,006 บาท
 ราคา/หน่วย(ถ้ามี)-
4.แหล่งที่มาของราคากลาง(ราคาอ้างอิง)บริษัท เพอร์เฟ็คท์ ออฟฟิศ เฟอร์นิเจอร์ จำกัด
5.รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง(ราคาอ้างอิง)1) นางสาวดารณี สนทนา
     ผู้อำนวยการกองสถานที่และยานพาหนะ
2) นายพงศกร ดอกบัว
     รักษาการหัวหน้าแผนกบริหารอาคารสำนักงาน
3) นายสุรศักดิ์ พรหมดำ
     พนักงานบริหารงานทั่วไป 5