ประกาศราคากลางงานจ้างทำสมุดโน๊ตแบบพกพา

รายการแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง)

1.ชื่อโครงการสมุดโน๊ตแบบพกพา
 หน่วยงานเจ้าของโครงการสำนักผู้ว่าการ การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.)
2.วงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร200,000.00 บาท
(สองแสนบาทถ้วน)
3.วันที่กำหนดราคากลาง(ราคาอ้างอิง)8 ตุลาคม 2556
 เป็นเงิน200,000.00 บาท
(สองแสนบาทถ้วน)
 ราคา/หน่วย1/40 บาท
4.แหล่งที่มาของราคากลาง(ราคาอ้างอิง)เป็นราคาที่สืบได้จาก บริษัท ไนซ์ เอิร์ธ ดีไซน์ จำกัด
5.รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง(ราคาอ้างอิง)1) นางสาวจิรฐา วัฒนประดิษฐ์
     ผู้อำนวยการกองประชาสัมพันธ์
2) นางกนกกาญจน์ เกศะรักษ์
     หัวหน้าแผนกกิจการสัมพันธ์และสารนิเทศ กองประชาสัมพันธ์
3) นางสาวอัจฉริยา ศรีสุระ
     พนักงานประชาสัมพันธ์ 6
6.รายละเอียดของงานปก
     - กระดาษอาร์ตการ์ด หน้าเดียว 250 แกรม
     - พิมพ์ 4 สี 1 ด้าน
เนื้อใน
     - กระดาษปอนด์ 80 แกรม
     - พิมพ์ 1 สี 200 หน้า
ขนาด 4 x 8.5 นิ้ว
เข้าห่วงกระดูกงูสีขาว ตลอดแนวด้าน 4 นิ้ว
จำนวน 5,000 เล่ม
กำหนดส่งมอบงาน ภายในวันที่ 15 พฤศจิกายน 2556