ประกาศราคากลางงานจ้างพนักงานผู้รับเหมาบริการ

รายการแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง)

1.ชื่องานงานจ้างพนักงานผู้รับเหมาบริการ ตำแหน่งธุรการ เพิ่ม 1 อัตรา โดยวิธีตกลงราคา
 หน่วยงานเจ้าของงานกองทรัพยากรบุคคล ฝ่ายบริหารทั่วไป รฟม.
2.วงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร150,252.05 บาท
(หนึ่งแสนห้าหมื่นสองร้อยห้าสิบสองบาทห้าสตางค์)
3.วันที่กำหนดราคากลาง(ราคาอ้างอิง)22 ตุลาคม 2556
 เป็นเงิน150,252.05 บาท
(หนึ่งแสนห้าหมื่นสองร้อยห้าสิบสองบาทห้าสตางค์)
 ราคา/หน่วย150,252.05 บาท/1 คน/11 เดือน
4.แหล่งที่มาของราคากลาง(ราคาอ้างอิง)อ้างอิงราคาตามที่บริษัท พีทีเอ็นเอส จำกัด เสนอราคา
5.รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง(ราคาอ้างอิง)1) นางนฤดี ไทยประยูร
     หัวหน้าแผนกงานบริหารทรัพยากรบุคคล กองทรัพยากรบุคคล
2) นางสาวณิชากร หนุนทรัพย์
     พนักงานทรัพยากรบุคคล ระดับ 6
ลำดับที่ตำแหน่งจำนวนระยะเวลาจ้างเงินเดือนค่าดำเนินการรวมราคาต่อเดือนราคารวม(บาท)
1.พนักงานธุรการ1 คน11 เดือน10,300.002,465.6812,765.68140,422.48
รวมเป็นเงิน (บาท)140,422.48
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%9,829.57
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น (บาท)150.252.05