ประกาศราคากลางงานจัดจ้างติดตั้งป้าย/อุปกรณ์จราจรภายในอาคารและลานจอดรถ

รายการแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง)

1.ชื่อโครงการงานจัดจ้างติดตั้งป้าย/อุปกรณ์จราจรภายในอาคารและลานจอดรถ
 หน่วยงานเจ้าของโครงการฝ่ายธุรกิจและบริหารสินทรัพย์
2.วงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร185,564.75 บาท
(หนึ่งแสนแปดหมื่นห้าพันห้าร้อยหกสิบสี่บาทเจ็ดสิบห้าสตางค์)
3.วันที่กำหนดราคากลาง(ราคาอ้างอิง)14 ตุลาคม 2556
 เป็นเงิน185,564.75 บาท
(หนึ่งแสนแปดหมื่นห้าพันห้าร้อยหกสิบสี่บาทเจ็ดสิบห้าสตางค์)
4.แหล่งที่มาของราคากลาง(ราคาอ้างอิง)บริษัท ทรี เน็ต จำกัด
5.รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง(ราคาอ้างอิง)1) นายมารุต คงรำพึง
     พนักงานบริหารงานทั่วไป 7