ประกาศราคากลางงานจ้างปรับปรุงห้องน้ำผู้ชาย/ผู้หญิง ชั้นที่ 1 อาคาร 1

รายการแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง)

1.ชื่อโครงการจ้างปรับปรุงห้องน้ำผู้ชาย/ผู้หญิง ชั้นที่ 1 อาคาร 1
 หน่วยงานเจ้าของโครงการฝ่ายบริหารงานทั่วไป
2.วงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร123,000.00 บาท
(หนึ่งแสนสองหมื่นสามพันบาท)
3.วันที่กำหนดราคากลาง(ราคาอ้างอิง)16 ตุลาคม 2556
 เป็นเงิน122,782.50 บาท
(หนึ่งแสนสองหมื่นสองพันเจ็ดร้อยแปดสิบสองบาทห้าสิบสตางค์)
4.แหล่งที่มาของราคากลาง(ราคาอ้างอิง)บริษัท ดี-โปรเจคท์ ไทยเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
5.รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง(ราคาอ้างอิง)1) นางสาวดารณี สนทนา
     ผู้อำนวยการกองสถานที่และยานพาหนะ
2) นายพงศกร ดอกบัว
     รักษาการหัวหน้าแผนกบริหารอาคารสำนักงาน
3) นายสุรศักดิ์ พรหมดำ
     พนักงานบริหารงานทั่วไป 4