ประกาศราคากลางงานซื้อวัสดุสำหรับปรับปรุงพื้นที่จอดรถจักรยานยนต์

รายการแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง)

1.ชื่อโครงการซื้อวัสดุสำหรับปรับปรุงพื้นที่จอดรถจักรยานยนต์
 หน่วยงานเจ้าของโครงการฝ่ายบริหารงานทั่วไป
2.วงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร109,000.00 บาท
(หนึ่งแสนเก้าพันบาท)
3.วันที่กำหนดราคากลาง(ราคาอ้างอิง)11 ตุลาคม 2556
 เป็นเงิน109,000.00 บาท
(หนึ่งแสนเก้าพันบาท)
4.แหล่งที่มาของราคากลาง(ราคาอ้างอิง)บริษัท ช ธนไพศาล จำกัด
5.รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง(ราคาอ้างอิง)1) นางสาวดารณี สนทนา
     ผู้อำนวยการกองสถานที่และยานพาหนะ
2) นายพงศกร ดอกบัว
     รักษาการหัวหน้าแผนกบริหารอาคารสำนักงาน
3) นายธนพงษ์ อารีย์
     พนักงานบริหารงานทั่วไป 7