ประกาศราคากลางงานจัดซื้อหมึกพิมพ์ จำนวน 6 รายการ

รายการแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง)

1.ชื่องานงานจัดซื้อหมึกพิมพ์ จำนวน 6 รายการ
 หน่วยงานเจ้าของงานฝ่ายกลยุทธ์
2.วงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร113,280.90 บาท
(หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นสามพันสองร้อยแปดสิบบาทเก้าสิบสตางค์)
3.วันที่กำหนดราคากลาง(ราคาอ้างอิง)15 ตุลาคม 2556
 เป็นเงิน113,280.90 บาท
(หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นสามพันสองร้อยแปดสิบบาทเก้าสิบสตางค์)
4.แหล่งที่มาของราคากลาง(ราคาอ้างอิง)ใช้ราคาจากบริษัท โฟนิกซ์ จำกัด
5.รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง(ราคาอ้างอิง)1) นางบัวสวรรค์ ภูบัวคำ
     พนักงานธุรการ ระดับ 3 ฝ่ายกลยุทธ์