ประกาศราคากลางงานจ้างจัดทำรายงานประจำปี 2556

รายการแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง)

1.ชื่องานการจ้างจัดทำรายงานประจำปี 2556
 หน่วยงานเจ้าของงานสำนักผู้ว่าการ การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.)
2.วงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร850,000 บาท (แปดแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)
3.วันที่กำหนดราคากลาง(ราคาอ้างอิง)9 ตุลาคม 2556
 เป็นเงิน850,000 บาท (แปดแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)
 ราคา/หน่วย1/850,000 บาท
4.แหล่งที่มาของราคากลาง(ราคาอ้างอิง)ใช้ราคาที่สืบได้จากบริษัท ไนซ์ เอิร์ธ ดีไซน์ จำกัด
ซึ่งเป็นบริษัทที่รับจ้างทำรายงานประจำปี 2555
5.รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง(ราคาอ้างอิง)1) นางสาวจิรฐา วัฒนประดิษฐ์
     ผู้อำนวยการกองประชาสัมพันธ์
2) นางสาวกนกกาญจน์ เกศะรักษ์
     หัวหน้าแผนกกิจการสัมพันธ์และสารนิเทศ กองประชาสัมพันธ์
3) นางสาวอัจฉริยา ศรีสุระ
     พนักงานประชาสัมพันธ์ 6