ประกาศราคากลางงานจ้างผลิตเสื้อยืดโปโล รฟม.

รายการแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง)

1.ชื่องานการจ้างผลิตเสื้อยืดโปโล รฟม.
 หน่วยงานเจ้าของงานกองกิจกรรมพิเศษ สำนักผู้ว่าการ
2.วงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร219,350 บาท
3.วันที่กำหนดราคากลาง(ราคาอ้างอิง)1 ตุลาคม 2556
 เป็นเงิน219,350 บาท
 ราคา/หน่วย1/219.35 บาท
4.แหล่งที่มาของราคากลาง(ราคาอ้างอิง)ใช้ราคาจากบริษัท มองท์ บลอง จำกัด
5.รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง(ราคาอ้างอิง)นางฐิตารีย์ ศรีอาวุธ
หัวหน้าแผนกกิจกรรมองค์กร