ประกาศ ที่ กบพ.ข.1/2555 เรื่อง การขายทอดตลาดตู้เก็บเงินค่าบริการจอดรถ (แบบเหมารวม)