ประกาศ ที่ กบพ.ข. 1/2556 เรื่อง การขายทอดตลาดคอมพิวเตอร์ (ตามสภาพ)