ประกาศ ที่ กบพ.ข. 1/2556 เรื่อง การขายทอดตลาดเครื่องปรับอากาศเก่า (ตามสภาพ) พร้อมรื้อถอน