ประกาศ ที่ กบพ.ข. 3/2556 เรื่อง การขายทอดตลาดพัสดุที่ไม่ใช้งานแล้ว (ตามสภาพ)