ประกาศร่างขอบเขตงาน, ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคา ซื้อระบบปรับอากาศพร้อมติดตั้งในพื้นที่เชิงพาณิชย์ บริเวณชั้นลอยของอาคารจอดรถ 3 ชั้น สถานีศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย โครงการรถไฟฟ้ามหานคร สายเฉลิมรัชมงคล ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ฉบับแรก)