ประกาศร่างขอบเขตงาน, ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคา งานจ้างบริหารจัดการอาคารโดยสารท่าเรือและโป๊ะเทียบเรือ โครงการพัฒนาสิ่งอำนวยความสะดวก เพื่อเชื่อมต่อการเดินทางบริเวณสถานีสะพานพระนั่งเกล้า โครงการรถไฟฟ้ามหานคร สายฉลองรัชธรรม ประจำปีงบประมาณ 2567 - 2570 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ฉบับแรก)