ประกาศร่างขอบเขตของงาน, ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคา จ้างจัดหา Enterprise Architecture Tools และปรับปรุงแผนปฏิบัติการดิจิทัล เพื่อขับเคลื่อน รฟม. สู่องค์กรดิจิทัล ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)