ประกาศร่างขอบเขตของงาน, ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคา จ้างก่อสร้างสนามฝึกอบรมดับเพลิง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)