ประกาศร่างขอบเขตของงาน, ร่างประกาศ และร่างเอกสารประกวดราคาจ้างบริการช่องทางสื่อสารอินเทอร์เน็ต และเครือข่ายระยะไกล (WAN) สำหรับให้บริการสำนักงานย่อย การจัดเก็บข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์และพื้นที่ศูนย์คอมพิวเตอร์สำรอง ประจำปีงบประมาณ 2567 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e - bidding)