ประกาศร่างขอบเขตของงาน, ร่างประกาศ และร่างเอกสารประกวดราคาจ้างผลิตชุดวีดิทัศน์ประชาสัมพันธ์องค์กรเพื่อการเข้าถึงสำหรับคนรุ่นใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2566 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)