ประกาศร่างขอบเขตของงาน, ร่างประกาศ และร่างเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการพัฒนาพื้นที่ บริเวณเหนือแนวอุโมงค์โครงการรถไฟฟ้ามหานคร สายเฉลิมรัชมงคล เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด