ประกาศร่างขอบเขตของงาน, ร่างประกาศ และร่างเอกสารประกวดราคาจ้างปรับปรุงระบบจอดรถของอาคารจอดแล้วจร โครงการรถไฟฟ้ามหานคร สายเฉลิมรัชมงคล สายฉลองรัชธรรม และลานจอดแล้วจร โครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว ช่วงแบริ่ง –สมุทรปราการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e – bidding)