ประกาศ รฟม. เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาที่ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอรายอื่นหรือเป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ตามประกาศ รฟม. ที่ กบพ.จพ. 2/2556