ประกาศยกเลิกการประกวดราคาจ้างโครงการพัฒนาระบบบริหารงานรายได้ ระบบพัฒนาพื้นที่และบริหารค่าจอดรถ และระบบสัมปทานและพัฒนาธุรกิจ