รฟม. ได้รับใบประกาศเกียรติคุณโครงการสนับสนุนกิจกรรมลดก๊าซเรือนกระจก (LESS) ประจำปี 2567 จาก โครงการสำนักงานสีเขียว ต่อเนื่องเป็นปีที่ 4

preview image

          การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) ได้รับใบประกาศเกียรติคุณโครงการสนับสนุนกิจกรรมลดก๊าซเรือนกระจก (Low Emission Support Scheme: LESS) ประจำปี 2567 จากองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จากการดำเนินงานกิจกรรม MRTA 3R โครงการสำนักงานสีเขียว ตั้งแต่เดือนเมษายน - กันยายน 2566 โดยสามารถลดปริมาณก๊าซเรือนกระจกจากการรณรงค์ให้ผู้บริหารและพนักงานร่วมกันคัดแยกขยะประเภทขวดน้ำพลาสติกภายในอาคารสำนักงานได้ จำนวน 1,543.48 กิโลกรัม คิดเป็น 1.591 ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า

          ทั้งนี้ รฟม. ได้รับประกาศเกียรติคุณดังกล่าวต่อเนื่องเป็นปีที่ 4 ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความตระหนักในด้านการอนุรักษ์พลังงาน เพื่อนำไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน