รฟม. ต้อนรับคณะครูและนักเรียน จากโรงเรียนพระราม ๙ กาญจนาภิเษก เข้าเยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้ด้านรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน (MRTA Learning Center)

preview image

นางสาวจิรฐา วัฒนประดิษฐ์ ผู้อำนวยการสำนักสื่อสารองค์กร เป็นผู้แทนการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) ต้อนรับคณะครู และนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 จำนวน 45 คน จากโรงเรียนพระราม ๙ กาญจนาภิเษก เข้าเยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้ด้านรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน (MRTA Learning Center) และรับชมการแสดงสุนัขตรวจค้นพัสดุภัณฑ์ระเบิด (K-9) จากฝ่ายรักษาความปลอดภัยและกู้ภัย รฟม. เมื่อวันอังคารที่ 30 มกราคม 2567

          โดยศูนย์การเรียนรู้ด้านรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน จัดตั้งขึ้นเพื่อเป็นแหล่งรวบรวมองค์ความรู้ด้านรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน เช่น ประวัติความเป็นมา ขั้นตอนและกระบวนการดำเนินงาน เทคนิคการออกแบบและก่อสร้าง และเทคโนโลยีการเดินรถและซ่อมบำรุง เป็นต้น นอกจากนี้ ยังเป็นศูนย์กลางในการจัดแสดง เผยแพร่ และประชาสัมพันธ์เทคโนโลยีด้านรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนของประเทศให้แก่ผู้ที่สนใจต่อไป
preview image
preview image
preview image
preview image
preview image
preview image
preview image
preview image
preview image
preview image
preview image
preview image