รฟม. ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากหลักสูตรพัฒนาสัมพันธ์ระดับผู้บริหาร กองบัญชาการกองทัพไทย รุ่นที่ 15 เข้าเยี่ยมชมและรับฟังการบรรยาย ณ สำนักงาน รฟม.

preview image
          นายสาโรจน์ ต.สุวรรณ รองผู้ว่าการ (กลยุทธ์และแผน) เป็นผู้แทนการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากหลักสูตรพัฒนาสัมพันธ์ระดับผู้บริหาร กองบัญชาการกองทัพไทย (พสบ.บก.ทท.) รุ่นที่ 15 จำนวน 65 คน เข้ารับฟังการบรรยาย และเยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้ด้านรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน ณ สำนักงาน รฟม. เมื่อวันพุธที่ 15 พฤศจิกายน 2566 โดยมีนางสาวจิรฐา   วัฒนประดิษฐ์ ผู้อำนวยการสำนักสื่อสารองค์กร และนางอัญชลี คงสวัสดิ์ ผู้อำนวยการกองวางแผนโครงการรถไฟฟ้า ฝ่ายพัฒนาโครงการ เป็นผู้บรรยายในหัวข้อการสร้างความสัมพันธ์กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และแนวทางการยกระดับเมืองด้วยโครงข่ายรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน
preview image
preview image
preview image
preview image
preview image
preview image
preview image