รฟม. จัดกิจกรรม Now for the Future ภายใต้โครงการสำนักงานสีเขียว (Green Office) ประจำปี 2566

preview image

          นางสาวจิรฐา วัฒนประดิษฐ์ ผู้อำนวยการสำนักสื่อสารองค์กร เป็นประธานในการจัดกิจกรรม Now for the Future ประจำปี 2566 เมื่อวันอังคารที่ 26 กันยายน 2566 ณ บริเวณห้องประชุม 2 ชั้น 9 อาคาร 1 รฟม. โดยกิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อแสดงผลการดำเนินการโครงการสำนักงานสีเขียว (Green Office) ประจำปี 2566 และเผยแพร่ผลการทำโครงการทดลองด้านการจัดการขยะภายในอาคารสำนักงาน รฟม. ของกลุ่มตัวแทนพนักงานจากกิจกรรม Green Office Hero รุ่นที่ 2

          ทั้งนี้  ผลการดำเนินโครงการสำนักงานสีเขียว ประจำปี 2566 รฟม. ได้คัดเลือกพนักงาน จำนวน 29 คน เป็น Green Office Hero รุ่นที่ 2 เป็นตัวแทนในการเรียนรู้ด้านการจัดการขยะจากวิทยากรและหน่วยงานภายนอก และจัดทำโครงการทดลอง จำนวน 5 โครงการ ได้แก่ 1. การเปลี่ยนแก้วพลาสติกเป็นแก้ว Zero Waste และเพิ่มการใช้แก้วส่วนตัว 2. การปรับปรุงถังขยะให้พนักงานสามารถทิ้งขยะได้ถูกประเภท และเพิ่มถัง Zero Waste 3. การยกเลิกการใช้ถุงพลาสติก เปลี่ยนเป็นการใช้ถุงแบบเวียน 4. การใช้ประโยชน์จากแก้ว Zero Waste และ 5. ลดการสร้าง Food Waste ในโรงอาหาร รฟม. นอกจากนี้    รฟม. จัดให้มีกิจกรรมรณรงค์การคัดแยกขยะขวดน้ำพลาสติกภายในหน่วยงาน ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม – สิงหาคม 2566 ได้จำนวน 1,308.47 กิโลกรัม (ประมาณ 104,678 ขวด) คิดเป็นค่าการลดก๊าซเรือนกระจกได้ 1.349 ตันกิโลคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า เพื่อส่งมอบให้มูลนิธิกระจกเงา นำไปรีไซเคิล อีกทั้ง รฟม. ยังได้จัดกิจกรรมรณรงค์ด้านการประหยัดไฟฟ้าภายในอาคารสำนักงาน และกิจกรรมรณรงค์ใช้รถสาธารณะในการเดินทางอีกด้วย
preview image
preview image
preview image
preview image
preview image
preview image
preview image
preview image
preview image
preview image
preview image
preview image
preview image
preview image