กิจกรรม MRTA Volunteer ครั้งที่ 1 ประจำปี 2562

preview image

การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) ได้จัดกิจกรรม MRTA Volunteer ครั้งที่ 1 ประจำปี 2562 นำพนักงานจำนวน 120 คน ไปทำกิจกรรมจิตอาสาปลูกปะการังทดแทน ณ มูลนิธิกิจกรรมวิทยาศาสตร์ทางทะเลและการอนุรักษ์ และเก็บขยะบริเวณชายหาด ศูนย์อนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเล กองทัพเรือสัต-หีบ จ. ชลบุรี เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 28 – วันศุกร์ที่ 29 มีนาคม 2562

ทั้งนี้ กิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อส่งเสริมให้พนักงานได้ตระหนักถึงปัญหาสิ่งแวดล้อม เกิดจิตสำนึกด้านจิตอาสา รวมทั้งได้มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการนำไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน

preview image
preview image
preview image
preview image
preview image
preview image
preview image
preview image
preview image
preview image
preview image
preview image
preview image
preview image
preview image
preview image
preview image
preview image
preview image
preview image
preview image
preview image
preview image
preview image
preview image
preview image
preview image
preview image
preview image
preview image
preview image
preview image
preview image
preview image
preview image
preview image
preview image
preview image
preview image
preview image
preview image
preview image
preview image
preview image
preview image
preview image
preview image
preview image
preview image
preview image
preview image
preview image
preview image
preview image
preview image
preview image