ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 งานจ้างบำรุงรักษาและและซ่อมแซมแก้ไขระบบเครือข่ายสื่อสารข้อมูล ระบบรักษาความปลอดภัยสารสนเทศ และศูนย์ข้อมูลหลัก รฟม. (MADC) ประจำปีงบประมาณ 2568